Vedtekter

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

ULLENSAKER KOMMUNE

Vedtekter for grendeutvalgene (Revidert i Kommunestyret 12. desember 2017)
(Link til vedtektene på kommunens nettsider: vedtekter-grendeutvalgene.pdf)

§1 Grendeutvalgene er dannet av institusjoner, lag og foreninger som har tilhørighet i en bestemt skolekrets. Et grendeutvalg skal minimum omfatte en barneskolekrets. Grendeutvalget skal være åpent for alle institusjoner, lag og foreninger som har tilhørighet i kretsen. At noen organisasjoner også har medlemmer som bor utenfor kretsen, er ikke til hinder for medlemskap. Institusjoner, lag og foreninger som arbeider i hele kommunen må ha avdelinger som er spesielt knyttet til kretsen dersom de skal kunne være medlemmer i grendeutvalget. Det kan dannes grendegrupper med mindre geografiske nedslagsfelt.

§2 Grendeutvalgene har en todelt oppgave; 1) De skal være høringsinstans på vegne av lokalmiljøet i plansaker og lignende 2) Ha ansvar for administrering av tiltak i kretsen Grendeutvalget skal ivareta kretsens interesser ovenfor offentlige myndigheter og i forhold til tiltakshavere som planlegger prosjekter som kan få betydning for miljøet i kretsen. Saker som tas opp må være av allmenn interesse i hele kretsen. Det skal likevel legges spesiell vekt på tiltak for barn og unge og for nye innbyggere.

§3 Grendeutvalgene skal være partipolitiske uavhengige. Partier eller partilag kan ikke oppnevne egne representanter til grendeutvalget.

§4 Sammensetning av grendeutvalget som også utgjør generalforsamling: • 2 representanter fra barneskolen(-e) hvorav minst en skal være valgt av foreldrerådet. Deltagelse i grendeutvalget er basert på frivillighet uten ekstra kostnad for skolen • 2 representanter fra elevrådet på barneskolen(-e) • 2 ungdomsrepresentanter med tilknytning til grenda • Øvrige institusjoner så som barnehager, barneparker, fritidsklubber og lignende skal ha 1 representant • 1 representant fra hvert lag og organisasjon som har tilknytning til grenda • Igangværende grendeutvalg med minimum forankring i en skolekrets innkaller til generalforsamling for nødvendig suppleringsvalg av grendeutvalgsstyre.

§5 Generalforsamling Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av januar og skal behandle følgende saker: 1. Godkjenning av årsberetning 2. Godkjenning av regnskap 3. Behandling av innkomne forslag som må være styret i hende 14 dager før generalforsamlingen 4. Valg • Styre Det skal velges styre minst bestående av leder, nestleder og sekretær. Utover dette kan styre utvides på den måten de selv finner det hensiktsmessig med følgende forutsetninger: Et av styremedlemmene skal være under 18 år og et medlem under 14 år. Disse har personlige vararepresentanter. Personene som velges til grendeutvalgene behøver ikke være tilknyttet medlemsorganisasjon. Hvert kjønn skal være representert med minst 40%. Grendeutvalgene skal ikke favorisere spesielle institusjoner, lag og foreninger, men arbeide for kretsens beste • Velge 2 revisorer • Velge en valgkomitè med 3 medlemmer, hvor en kommer fra Samarbeidsutvalget (SU) ved kretsens skole.

§6 Styret skal behandle og fordele Tilskudd til nærmiljøtiltak (tidligere Grendepotten) og være høringsinstans for fortløpende saker, samt forberede saker til behandling av grendeutvalget. Saker av generell karakter behandles i grendeutvalget med innstilling fra styret. Saker til behandling i styret avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saker med leders dobbeltstemme.

§7 Grendeutvalgene holder møte når leder bestemmer det eller når 2 av utvalgsmedlemmene ber om det.

§8 Sakene i grendeutvalgene avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene. Prinsipielt viktige saker bør avgjøres av grendeutvalget, ikke bare av grendeutvalgets styre.