Reglement

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

ULLENSAKER KOMMUNE

Reglement – Tilskudd til nærmiljøtiltak (Revidert i Kommunestyret 12. desember 2017)
(Link til "Reglement – Tilskudd til nærmiljøtiltak" på kommunens nettsider: reglement---narmiljotilskudd.pdf)

§1 Formål
Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

§2 Tiltaksarena
Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

§3 Søknadsprosedyre
• Grendeutvalgene fordeler tilskudd til nærmiljøtiltak og må gjøre muligheten for støtte kjent for organisasjoner og institusjoner i det enkelte grendeutvalgs område
• Enhet Kultur besørger felles kunngjøring om tilskudd til nærmiljøtiltak på kommunens nettside
• Søknadsfrist for lag, skoler, m.fl. til grendeutvalget er 1. april
• Søknad må inneholde en beskrivelse av det omsøkte formål, budsjett og gjennomføringsplan. Det kan søkes kun til ett grendeutvalg
• På bakgrunn av innkomne søknader fordeler styret i grendeutvalget tilskudd til nærmiljøtiltak
• Tildelt sum skal presiseres i mottakerens årsregnskap slik: Tilskudd til nærmiljøtiltak 20xx kr xxxx.

§4 Hva kan støttes
• Tiltak og arrangement som er i tråd med formålene i punkt 1
• Engangsinvesteringer som ikke medfører driftskostnader for kommunen

§5 Hva kan ikke støttes
Ordinære driftstiltak i foreninger og institusjoner og kommersielle tiltak.

§6 Hva må avklares
Eventuelle grunneieres og andre interessenters godkjenning i forhold til lovmessige rettigheter. Dette gjelder også ved tiltak hvor kommunen er rettighetshaver.

§7 Rapportering
Det enkelte grendeutvalg skal hvert år innen 1. februar sende inn til Enhet Kultur siste års regnskap godkjent av revisor og årsmelding godkjent av generalforsamlingen. Siste års fordeling av tilskudd til nærmiljøtiltak skal fremkomme som eget punkt i årsmeldingen.

§8 Ubenyttede midler
Ubenyttet tildeling fra tilskudd til nærmiljøtiltak til grendeutvalget kan overføres til neste år. Det skal i grendelagets årsmelding begrunnes hvorfor midlene ikke er benyttet. Årsaken blir vurdert i forbindelse med kommunens tildeling av tilskudd til nærmiljøtiltak til grendeutvalget for neste år.

§9 Administrasjonskostnader
Inntil 5 % av tildelte midler kan brukes til administrasjonskostnader for grendeutvalget.

§10 Tildeling av tilskudd til nærmiljøtiltak til grendeutvalgene
Tildeling fra tilskudd til nærmiljøtiltak forutsetter innsendelse av rapport fra grendeutvalgene i henhold til § 7. Grendeutvalget vil umiddelbart få tilbakemelding fra Enhet Kultur om evt. ny tildeling. Tildelt sum overføres grendeutvalgets bankkonto i løpet av mars måned.