Regnskap 2010

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Referat 2011

Nordkisa Grendeutvalg - Regnskap 2010
       
Resultat   Balanse  
       
Driftsinntekter     Eiendeler pr. 01.01.2010  
Kommunalt tilskudd 40 000,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2010 - konto 0530.40.68037 5 299,55
Diverse inntekter 0,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2010 - konto 9230.09.34643 233 361,00
Sum inntekter 40 000,00   Sum eiendeler pr. 01.01.2010 238 660,55
       
Driftskostnader     Eiendeler pr. 31.12.2010  
Utbetalte tilskudd 40 000,00   Bankinnskudd pr. 31.12.2010 - konto 0530.40.68037 92,56
Opprustning høytaleranlegg 24 965,28   Bankinnskudd pr. 31.12.2010 - konto 9230.09.34643 (avsluttet) 0,00
Diverse utgifter 6 975,41   Bankinnskudd pr. 31.12.2010 - konto 9235.28.02796 (ny) 212 922,48
Sum driftskostnader 71 940,69   Sum eiendeler pr. 31.12.2010 213 015,04
       
Resultat før finansinntekter (underskudd) -31 940,69   Endring gjeld 2010  
    Gjeld pr. 01.01.2010 0,00
Finans-inntekter/kostnader     Gjeld pr. 31.12.2010 0,00
Renteinntekter - bank 6 401,18   Endring gjeld 2010 0,00
Bankgebyrer -106,00      
Sum finans-inntekter/kostnader 6 295,18   Gjeld/egenkapital  
    Disponibel kapital pr. 01.01.2010 238 660,55
Årsresultat (underskudd) -25 645,51   Endring gjeld 0,00
    Årets resultat -25 645,51
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.     Sum gjeld/egenkapital 213 015,04
Bank-kontoer er avstemt.        
Regnskapet anbefales lagt til grunn som        
Nordkisa Grendeutvalgs regnskap for 2010        
         
Nordkisa,    9/1-2011     Nordkisa,    6/1-2011  
Elin Borander (revisor)     Einar Inge Ellingsen (kasserer)