Referat 2011

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Referat 2011

 

Referat fra årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg (NGU)

tirsdag 15. februar 2011 kl. 19:30

                             

Tid (dato, fra kl til kl):

15.02.11, kl 1930-2100

Sted:

Nordkisa skole

Ordstyrer:

Bent Arne Holter

Referent:

Camilla Jahren

Deltakere:

 

Fra styret: Bent Arne Holter (BAH), Einar Inge Ellingsen (EIE), Terje Ellefsen (TE), Elisabeth Finitsi (EF), Lars Chr Steen og Camilla Jahren (CJ)

I tillegg møtte Siri Leite for Hovind Skytterlag , Emilie Ødemark, Markus Kvilten og Johanne Borander Kamhaug som vararepresentanter for Elevrådet Nordkisa Skole og Kjell Bertelrud (privat)

Ikke tilstede:

 

         

Sak

Diskusjon og Konklusjon

 

 

 

 

 

 

1-3.

Godkjenning av innkalling

-          Møteleder – BAH

-          Referent – CJA

-          Signatur protokoll fra årsmøte – Terje Ellefsen og Emilie Ødemark

-          Innkalling godkjent

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2010

-          Møteleder leste høyt gjennom årsmeldingen og åpnet for debatt om årsmeldingen. Noe diskusjon vedrørende hva som er blitt jobbet med gjennom de siste årene og at Nordkisa Grendeutvalg gjennom de siste årene har vært en aktivt utvalg med tanke på talerør for tettstedets utvikling. Av saker det har vært jobbet mye med er tettstedsplan, budsjett 2011-2013 i Ullensaker kommune, hvorav fremdrift rundt tiltak knyttet til skolen har vært av vesentlig betydning. Videre har Grendeutvalget tatt en aktiv del i utforming av Kisadagen og arrangerer også den årlige julegrantenningen på Kiwi.

-          Kommentarer til årsmelding

-          Det ble stilt spørsmål ved årsak til valg av beliggenhet på skole. Leder BAH svarte at dette dels har blitt utredet som del av langvarig arbeid med tettstedsplan for Nordkisa i kommunen samt innspill på bakgrunn av tilbakemelding på allmøter avholdt i Nordkisa i denne forbindelse. Det viktige er at når det legges planer for et tettsted fra politisk ståsted så er det avgjørende at man er proaktiv og sikrer at utviklingen så langt som mulig kan bli slik innbyggerne i tettstedet ønsker det. Grendeutvalget håper at man i det arbeidet som er nedlagt har bidratt til en utvikling som gjenspeiler flertallets oppfatning i Nordkisa.

-          For øvrig henvises det til årsmelding for ytterligere kommentarer knyttet til arbeidet som er utført i siste arbeidsperiode.

 

Årsmelding ble enstemmig godkjent v/akklamasjon

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Regnskap 2010

Regnskap for Grendeutvalget 2010

-          Einar Inge gikk raskt gjennom utdelt tilskudd og fordeling i 2010

-          På kostnadssiden ble det redegjort for innkjøp av høyttalere. Dette er et solid supplement til et anlegg som skolen til vanlig disponerer. Det brukes på relevante arrangement i regi av skolen, som til kulturarrangement, 17-mai og  skoleavslutninger. For øvrig kan det på forespørsel brukes til andre arrangement i regi av lag og foreninger i Nordkisa. I 2010 har det f.eks vært brukt til Kisadagen, julegrantenning, og cup-kampen mellom Hauerseter og Lillestrøm. Ved slike arrangement er Einar Inge med som tekniker for å sikre korrekt behandling av utstyret.

-          Julegrantenning –arrangement som Grendeutvalget har stått for siden 2009.  Bør vurdere å søke oss selv om tilskudd til dette.  For så vidt greit at det ikke er loddsalg på et så kort arrangement og arrangementet finansieres dels med renteinntektene fra midler i Grendeutvalget og det har vært vurdert som akseptabelt. For øvrig sponsor Kiwi gløgg og pepperkaker og det kan også vurderes å innhente mer sponsormidler på sikt. Grendeutvalget vurderer om man skal be om tilskudd til arrangementet på lik linje som FAU har gjort tidligere for dette arrangementet i forbindelse med årets Grendepott.

Regnskap for Kisadagen 2010

-          Einar Inge gikk gjennom regnskapet for Kisadagen som Grendeutvalget fra 2010 har hatt ansvaret for i sin helhet

 

-          Arrangementet gikk med et overskudd i 2010 som videreføres som fond til neste års arrangement.

-          Arrangementet finansieres i hovedsak med tilskudd fra grendepotten og sponsorer til arrangementet

 

Begge regnskap ble enstemmig godkjent ved akklamasjon

 

 

 

6

Valg/sammensetning av styre

 

Valgkomiteens innstilling var gjenvalg på eksisterende styre samt ny runde mot Nordkisas lag og foreninger ifht å stille med representanter i styret. Ingen lag og foreninger har meldt inn sine kandidater til deltakelse i Grendeutvalget pr i dag.

 

Valg

Leder – Gjenvalg Bent Arne Holter – enstemmig vedtatt (HSK)

Nestleder - Gjenvalg Lars Chr Steen – enstemmig vedtatt (HSK)

Sekretær - Gjenvalg på Camilla Jahren – enstemming vedtatt (Frittstående)

Kasserer – Gjenvalg på Einar Ingen Ellingsen – representant for Ullensaker Skolekorps

Hovind Skytterlag – Tor Åge Grindal– ny fra 2011 (tlf; 95842473)

Elisabeth Finitsi og Terje Ellefsen tar gjenvalg for henholdsvis Nordkisa Barnehage og Nordkisa Skole

Nordkisa Skoles Elevråd; Ann Helen Deinboll

 

Nominasjonsprosessen til Grendeutvalget er med utgangspunkt i at lag og foreninger velger representanter på sine årsmøter til å sitte i Grendeutvalget. Pr i dag fungerer ikke dette tilfredsstillende da få lag velger representanter til Grendeutvalget.  Årsmøte er enig om at organisasjoner som ikke er representert i årsmøte i dag skal få mulighet til å oppnevne en representant til Grendeutvalget for inneværende styreår. Det bør være representanter fra Elevrådet Allergot i tillegg til Nordkisa. For øvrig oppfordres alle andre lag og foreninger til å komme med en representant til styret i Grendeutvalget.

 

Camilla informerer disse grupperingene

 

Utover dette vil det jobbes med å etablere ulike prosjektgrupper med utspring i Grendeutvalget når det dukker opp saker som utvalget bør jobbe med. Dette for å skape stabilitet og kontinuitet i det styret som er etablert og med denne basis etablere arbeidsgrupper på spesielle prosjekter med kompetanse som kan være relevant for den aktuelle problemstillingen.

 

 

 

 

Valg av valgkomite (gjelder for 2011, ny valgkomite velges neste år)– Terje Ellefsen, Camilla Jahren og Einar Inge Ellingsen. Arbeidet med nytt styre startes høst 2011. Det må gis innspill til lag og foreninger om at de skal velge en representant til NGU på de årsmøtene de har slik at man er i forkant av de interne prosesser hos andre lag og foreninger.

 

Revisor – Elin Borander – Willy Kvilten (Vararevisor)

 

 

 

 

 

7.

Dato for fordelingsmøte

Dato for fordelingsmøte – 14. April 2011 – k l 1930

Frist for søknad til Grendeutvalget innen 1. April.

 

Einar Inge sender inn papirene fra årsmøte til kommunen.

 

Camilla Jahren lager informasjon om frist for søknad til Grendepotten. Henges opp på aktuelle oppslagstavler og legges ut på Nordkisa.no.

 

 

 

 

8.

Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

 

 

Signatur referent:

_____________________

Camilla Jahren (sign)

Protokoll signaturer:

 

Terje Ellefsen

 

Emilie Ødemark