Årsberetning 2010

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2011 Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Referat 2011

Årsberetning 2010 for Nordkisa grendeutvalg

Nordkisa grendeutvalg har i 2010 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Bent Arne Holter

Leder

Hauerseter sportsklubb

Lars Chr. Steen

Nestleder

Frittstående

Einar Inge Ellingsen

Kasserer

Ullensaker skolekorps

Camilla Jahren

Sekretær

Frittstående

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind Skytterlag

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Nordkisa grendeutvalg (NGU) har de 4-5 siste årene hatt forholdsvis stor aktivitet, og det har vært stor fokus på kommunedelplanen (tettstedsplan) for Nordkisa.
I 2010 har det vært 2 viktige beslutninger som har stor påvirkning på Nordkisas fremtidige utvikling. Det ene var herredsstyrets beslutning av kommunedelplanen for Nordkisa, og det andre var herredsstyrets beslutning ift kommunenes økonomiplan for investeringer.  Kommunedelplanen for Nordkisa har hatt en lang vei frem til godkjenning, og man kan vel si at den har hatt tid til å modnes både hos kommunens administrasjon og blant Nordkisas befolkning. Tettstedsplanen for Nordkisa ble vedtatt i herredsstyret 8.november 2010, og dette vedtaket avklarer bl.a skolens plassering. Den nye skolen er bestemt å bygges syd for Nordkisa Idrettspark. Planen legger også opp til områder for nye boliger, noe som gir vekst og muligheter for Nordkisa sentrum. Med bakgrunn i majoriteten av bygdas innstilling til hovedtemaene i tettstedsplanen, må man vel kunne si at Nordkisas røster har blitt hørt.

Kommunens økonomiplan for 2011-2014 ble lagt frem for politikerne i slutten av oktober 2010. Rådmannens innstilling i denne planen var at ny skole i Nordkisa skulle utsettes, slik at bl.a utvidelse av Gystadmarka skole kunne fremskyndes. Dette ville innebære at ny skole i Nordkisa tidligst kunne starte opp i 2014, og at bygging ville komme i neste planperiode (etter 2014). Med bakgrunn i dette inviterte grendeutvalget de politiske partiene til informasjonsmøte på Nordkisa skole 16.november 2010. Det ble her fokusert på viktigheten av å vurdere kvaliteten på undervisningsfasilitetene fremfor kapasiteten. I en vekstkommune som Ullensaker vil man alltid ha utfordringer ift kapasitet, men ved Nordkisa skole legger infrastrukturen og bygningsmassen store begrensninger ift å drive undervisning etter dagens krav. Ut fra tilbakemeldingene fra de fremmøtte politikerne, var det stor enighet om at forholdene ved Nordkisa skole ikke var tilfredsstillende, og det var vilje til å vurdere en innstilling som gikk mot rådmannens anbefaling. I herredsstyret 6.desember 2010 ble økonomiplanen for 2011-2014 vedtatt, og i denne planen ble Nordkisa skole planlagt med midler i perioden 2011-2013. Iht planen skal en ny skole i Nordkisa ferdigstilles til skolestart i 2013. NGU ser på dette som en stor seier for bygda, og et tegn på at kommunen er villig til å legge forholdene til rette for en sunn utvikling av tettstedet, i takt med veksten i kommunen.  

Kisa-dagen har blitt en tradisjon for Nordkisa, og ansvaret for gjennomføringen er nå lagt NGU, i samarbeid med Hauerseter Sportsklubb. Det er nedsatt en egen arrangementskomité som sørger for størst mulig grad av kontinuitet i gjennomføringen av Kisa-dagen. Dette er med på å gi arrangementet en jevn utvikling, og man opparbeider seg verdifull erfaringsoverføring fra år til år. Kisa-dagen er kommet for å bli, og er et meget godt tiltak for å skape trivsel og samhold i bygda.

Tenning av julegrana ved Kiwi første søndagen i advent er nok et arrangement som føyer seg i rekken for å styrke trivselen og samholdet i bygda. Til selve gjennomføringen har NGU benyttet ressurser fra arrangementskomitéen for Kisa-dagen, og den hyggelige tradisjonen med tenning av julegrana blir videreført med samme innhold og deltakelse som tidligere.   

Fordeling av grendepotten ble gjennomført 15.april 2010, og fordelingen ble som følger:

Søknader grendepotten 2010

 

Søker

Bevilget

 

 

HSK - juniorlaget

5 000,-

FAU - Nordkisa Skole

10 000,-

Kisa-dagen – arr.komité

14 000,-

Hovind Skytterlag

11 000,-

 

 

Sum totalt:

40 000,-

Tildelingen fra kommunen var på kr 40.000,- og ble fordelt i sin helhet på fordelingsmøtet.

Avslutningsvis vil jeg si at året 2010 har vært en milepæl for Nordkisa, da det i løpet av dette året har blitt tatt viktige beslutninger ift bygdas fremtid. Med bakgrunn i tettstedsplanen og økonomiplanen, ser det ut til at Nordkisa får en utvikling som flertallet i bygda ønsker. Med det engasjementet som innbyggerne i Nordkisa viser, er jeg sikker på at slagordet ”Nordkisa – et sted for trivsel og samhold!” vil være et budskap som dekker bygdas utvikling de nærmeste årene.

 

For Nordkisa Grendeutvalg:
Bent Arne Holter (leder)
15.februar 2011