Regnskap 2009

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2010 Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Referat 2010

Nordkisa Grendeutvalg - Regnskap 2009
       
Resultat   Balanse  
       
Driftsinntekter     Eiendeler pr. 01.01.2009  
Kommunalt tilskudd 40 000,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2009 - konto 0530.40.68037 7 196,33
Diverse inntekter 0,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2009 - konto 9230.09.34643 (ny) 225 090,00
Sum inntekter 40 000,00   Sum eiendeler pr. 01.01.2009 232 286,33
       
Driftskostnader     Eiendeler pr. 31.12.2009  
Utbetalte tilskudd 35 358,00   Bankinnskudd pr. 31.12.2009 - konto 0530.40.68037 5 299,55
Diverse utgifter 6 547,57   Bankinnskudd pr. 31.12.2009 - konto 9230.09.34643 233 361,00
Sum driftskostnader 41 905,57   Sum eiendeler pr. 31.12.2009 238 660,55
       
Resultat før finansinntekter (underskudd) -1 905,57   Endring gjeld 2009  
    Gjeld pr. 01.01.2009 0,00
Finans-inntekter/kostnader     Gjeld pr. 31.12.2009 0,00
Renteinntekter - bank 8 295,79   Endring gjeld 2009 0,00
Bankgebyrer -16,00      
Sum finans-inntekter/kostnader 8 279,79   Gjeld/egenkapital  
    Disponibel kapital pr. 01.01.2009 232 286,33
Årsresultat (overskudd) 6 374,22   Endring gjeld 0,00
    Årets resultat 6 374,22
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.     Sum gjeld/egenkapital 238 660,55
Bank-kontoer er avstemt.        
Regnskapet anbefales lagt til grunn som        
Nordkisa Grendeutvalgs regnskap for 2009        
         
Nordkisa,    14/1-2010     Nordkisa,    6/1-2010  
Elin Borander (revisor)     Einar Inge Ellingsen (kasserer)