Referat 2010

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2010 Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Referat 2010

 

 

Referat fra årsmøte i Nordkisa Grendeutvalg (NGU)

torsdag 28. januar 2010 kl. 19:30

                             

Tid (dato, fra kl til kl):

28.01.10, kl 1930-2030

Sted:

Nordkisa skole

Ordstyrer:

Bent Arne Holter

Referent:

Camilla Jahren

Deltakere:

 

Fra styret: Bent Arne Holter (BAH), Einar Inge Ellingsen (EIE), Terje Ellefsen (TE), Elisabeth Finitsi (EF) og Camilla Jahren (CJ),  Lars Chr Steen

I tillegg Narve Vestengen (NV), Bjørn Breen (BB), Knut Fossum og Margit Fossum

Ikke tilstede:

 

         

Sak

Diskusjon og Konklusjon

 

 

1.     

Godkjenning av innkalling

-          Møteleder – BAH

-          Referent – CJA

-          Signatur protokoll fra årsmøte – Narve Vestengen og Bjørn Breen

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2009

-          Alle leste gjennom årsmelding selvstendig og deretter åpnet møteleder for debatt om årsmeldingen. Henviser til årsmelding for ytterligere kommentarer.

 

-          Kommentarer til årsmelding

-          Vester til Miljøkontakter må antagelig suppleres i 2010. Pr i dag drifter FAU det meste av arbeidet med dette prosjektet

 

Årsmelding ble enstemmig godkjent v/akklamasjon

 

 

3

 

Regnskap 2009

- Einar Inge gikk raskt gjennom tilskudd og fordeling

- Spørsmål om post på diverse utgifter. Utgifter til julegrantenning utgjør 4800. Dette ble fra 2009 et ansvar som ble tillagt Grendeutvalget. Dette burde kanskje vært presentert som tilskudd, el som aktivitet i Grendeutvalget. Kravet om at admininstrasjonskostnader max skal utgjøre 5 % av tilskuddet anses ivaretatt. For neste år vurderes det å presentere dette brutto

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon

 

4

Valg/sammensetning av styre

Litt sen innkalling og dermed også frist for innkomne saker. Uansett ingen innkomne saker.

Valgkomiteens innstilling var gjenvalg på eksisterende styre samt ny runde mot Nordkisas lag og foreninger ifht å stille med representanter i styret. 

Valg

Leder – Gjenvalg Bent Arne Holter – enstemmig vedtatt
Nestleder - Gjenvalg Lars Chr Steen – enstemmig vedtatt
Sekretær - Gjenvalg på Camilla Jahren – enstemming vedtatt
Kasserer – Gjenvalg på Einar Ingen Ellingsen – nå representant for Ullensaker Skolekorps
Hovind Skytterlag – Narve Vestengen – ny fra 2010
Elisabeth Finitsi og Terje Ellefsen tar gjenvalg for henholdsvis Nordkisa Barnehage og Nordkisa Skole

Årsmøte er enig om at organisasjoner som ikke er representert i årsmøte i dag skal få mulighet til å oppnevne en representant til Grendeutvalget for inneværende styreår. Det bør være representanter fra Elevrådet Nordkisa Skole, Elevrådet Allergot. For øvrig oppfordres alle andre lag og foreninger til å komme med en representant til styre i Grendeutvalget. Camilla informerer disse grupperingene

Kom også forslag på at Grunneierlaget bør inviteres til styret. Camilla sørger for invitasjon til de også.

Valg av valgkomite – Terje Ellefsen, Camilla Jahren og Einar Inge Ellingsen. Arbeidet med nytt styre startes i november 2010

Revisor – Elin Borander – Willy Kvilten (Vararevisor)

Signatur referent:

_____________________

Camilla Jahren (sign)

Protokoll signaturer:

 

Narve Vestengen

 

 

Bjørn Breen