Årsberetning 2009

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2010 Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Referat 2010

Årsberetning 2009 for Nordkisa grendeutvalg

Nordkisa grendeutvalg har i 2009 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Bent Arne Holter

Leder

Hauerseter sportsklubb

Lars Chr. Steen

Nestleder

Frittstående

Einar Inge Ellingsen

Kasserer

Frittstående

Camilla Jahren

Sekretær

Frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Nordkisa grendeutvalg (NGU) har de 3-4 siste årene hatt forholdsvis stor aktivitet, og hovedtemaet har vært tettstedsplan for Nordkisa, som er én av delplanene til kommunens rullering av kommuneplan for Ullensaker (2008-2020). I 2009 har det vært noe mindre aktivitet knyttet til tettstedsplan for Nordkisa. Dette skyldes bl.a fylkesmannens innsigelser mot tettstedsplanens forslag til ny bebyggelse på dyrket mark. Ullensaker kommune har startet en ny prosess med tettstedsplanen for Nordkisa, og man har tatt utgangspunkt i et revidert planprogram for denne prosessen.  26.august gjennomførte kommunen et informasjonsmøte på Nore ifm planprogrammet. Det var som vanlig bra oppmøte fra bygdas innbyggere, men informasjonen fra kommunen hadde svært lite konkret innhold ift tettstedsplanen. Innholdet var i hovedsak om prosessen i planprogrammet, og dermed tilnærmet ingen nye elementer. Som en del av kommunens prosess med tettstedsplanen, skal kommunen ha et nytt informasjonsmøte på Nore 2.februar 2010. Som et ledd i prosessen inviterte plansjefen, Elisabet Frøyland, NGU til kommunen 21.desember 2009. NGU stilte med 2 representanter, og vi hadde forventninger om mer konkret informasjon rundt hovedtemaene i tettstedsplanen. Kommunen hadde tilnærmet ingen konkrete forhold å informere om, men ønsket å informere om planprosessen for tettstedsplanen. Nordkisas innbyggere har store forventninger til tettstedsplanen, og vi får håpe det kommer mye konkret informasjon på møtet 2.februar.

I tillegg til kommuneplanarbeid har NGU vært sterkt delaktig i gjennomføringen av Kisa-dagen. Kisa-dagen har blitt en tradisjon for Nordkisa, og ansvaret for gjennomføringen er nå delt mellom NGU og Hauerseter Sportsklubb. Det er nedsatt en egen arrangementskomité som skal sørge for størst mulig grad av kontinuitet i gjennomføringen av Kisa-dagen. Dette er med på å gi arrangementet en jevn utvikling, og man opparbeider seg verdifull erfaringsoverføring fra år til år. Kisa-dagen er kommet for å bli, og er et meget godt tiltak for å skape trivsel og samhold i bygda.

Tenning av julegrana i Nordkisa har tidligere vært en aktivitet i regi av FAU ved Nordkisa skole. Fra og med 2009 har NGU overtatt ansvaret for denne aktiviteten. Tenning av julegrana ved Kiwi første søndagen i advent er nok et arrangement som føyer seg i rekken for å styrke trivselen og samholdet i bygda. Til selve gjennomføringen har NGU benyttet ressurser fra arrangementskomitéen for Kisa-dagen, og den hyggelige tradisjonen med tenning av julegrana blir videreført med samme innhold og deltakelse som tidligere.   

Fordeling av grendepotten ble gjennomført 25.mai 2009, og fordelingen ble som følger:

Søknader grendepotten 2009

 

Søker

Bevilget

 

 

Nordkisa Skole

8 000,-

HSK Kisadagen

10 000,-

Ullensaker skolekorps

10 000,-

HSK Ishockey

7 358,-

 

 

Sum totalt:

35 358,-

Tildelingen på kr 40.000,- ble ikke fordelt i sin helhet på fordelingsmøtet. NGU ønsket å sette av resterende midler til julegrantenningen.

Avslutningsvis vil jeg si at Nordkisa er ei bygd med masse engasjement. Dette gjenspeiler seg på mange områder. Oppslutningen og engasjementet rundt kommuneplanen/tettstedsplanen er ett bevis på dette, men dersom man tar en titt på www.nordkisa.no, så får man litt innblikk i noen av de aktivitetene som finnes i bygda. Nordkisa har mange innbyggere som er villig til å gjøre en innsats for fellesskapet, og vi får håpe det blir lagt planer for at flere engasjerte familier kan flytte til vår trivelige bygd. ”Nordkisa – et sted for trivsel og samhold!” skal være et slagord for dagens og fremtidens Nordkisa.  

For Nordkisa Grendeutvalg:
Bent Arne Holter (leder)
28.januar 2010