Regnskap 2008

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2009 Årsberetning 2008 Regnskap 2008 Referat 2009

Nordkisa Grendeutvalg - Regnskap 2008
       
Resultat   Balanse  
       
Driftsinntekter     Eiendeler pr. 01.01.2008  
Kommunalt tilskudd 40 000,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2008 - konto 0530.40.68037 11 918,74
Diverse inntekter 100,00   Bankinnskudd pr. 01.01.2008 - konto 9230.09.34643 211 396,00
Sum inntekter 40 100,00   Sum eiendeler pr. 01.01.2008 223 314,74
       
Driftskostnader     Eiendeler pr. 31.12.2008  
Utbetalte tilskudd 33 500,00   Bankinnskudd pr. 31.12.2008 - konto 0530.40.68037 7 196,33
Diverse utgifter 11 228,94   Bankinnskudd pr. 31.12.2008 - konto 9230.09.34643 225 090,00
Sum driftskostnader 44 728,94   Sum eiendeler pr. 31.12.2008 232 286,33
       
Finansinntekter/-kostnader     Endring gjeld 2008  
Renteinntekter - bank 13 622,53   Gjeld pr. 01.01.2008 0,00
Bankgebyrer -22,00   Gjeld pr. 31.12.2008 0,00
Sum finansinntekter/-kostnader 13 600,53   Endring gjeld 2008 0,00
       
Årsresultat (overskudd) 8 971,59   Gjeld/egenkapital  
    Disponibel kapital pr. 01.01.2008 223 314,74
    Endring gjeld 0,00
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.     Årets resultat 8 971,59
Bank-kontoer er avstemt.     Sum gjeld/egenkapital 232 286,33
Regnskapet anbefales lagt til grunn som        
Nordkisa Grendeutvalgs regnskap for 2009        
         
Nordkisa, 18/1-2009     Nordkisa, 11/1-2009  
Elin Borander (revisor)     Einar Inge Ellingsen (kasserer)