Referat 2009

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2009 Årsberetning 2008 Regnskap 2008 Referat 2009

 

 

Referat fra årsmøte i
Nordkisa Grendeutvalg (NGU)
tirsdag 16. april 2009 kl. 19:00

                             

Tid (dato, fra kl til kl):

16.04.09, kl 1900-2030

Sted:

Nordkisa skole

Ordstyrer:

Bent Arne Holter

Referent:

Camilla Jahren

Deltakere:

 

Fra styret: Bent Arne Holter (BAH), Einar Inge Ellingsen (EIE), Terje Ellefsen (TE), Elisabeth Finitsi (EF) og Camilla Jahren (CJ)

Fra Prosjektgruppa; Lars Chr Steen

I tillegg to personer fra nærmiljøet

Ikke tilstede:

Fra styret:  Svein Grøndahl (SG), Narve Vestengen (NV)

         

 

Sak

Diskusjon og Konklusjon

 

 

 

 

 

 

1.     

Godkjenning av innkalling/møteleder/referent

-          Møteleder – BAH

-          Referent – CJA

-          Kommentar til innkalling – bør legge ved årsberetning i innkallingen før årsmøte – styret tar dette til etteretning

-          Signatur protokoll fra årsmøte – Lars Chr Steen og Leif Inge Bergslid

 

 

 

2

Årsmelding 2008

-          BAH gjennomgikk årsmelding muntlig

-          Kommentarer til årsmelding

-          Møte med kommunen – det er planlagt 1 mnok 2011 og 69 mnok i 2012 til investering i ny skole i Nordkisa. Ingen konkret plan for bruk av dette er på plass men dette innebærer at arbeidet med tettstedsplanen kan fortsette.

-          Terje Ellefesen er del av prosjektgruppe for kommunedelplan i 2010.

-          Skrivefeil etc kommenteres og endres av Bent-Arne Holter.

-          Det bør tillegges i årsmeldingen hva resten av de tildelte midler er brukt til – bruk av midler til vester må fremkommes som tiltak på bakgrunn av utdelt Grendepott slik at man har dokumentert totalt bruk av tildelte midler – korrigeres av Bent-Arne.

 

Årsmelding ble enstemming godkjent v/akklamasjon

 

 

5

Regnskap 2008

- Einar Inge gikk raskt gjennom tilskudd og fordeling

- Spørsmål om post på diverse utgifter. Består i hovedsak av følgende kostnader; kr 6 268,75 – gjelder 50 stk vester til miljøkontaktene og kr 3600 som gjelder refusjon julegrantenning fra FAU i 2008 – tatt direkte over utgifter etter dialog med FAU. Div kontorrekvisita etc er det som er resterende utgifter til dette, beløp uvesentlig.

- Årsak til forholdsvis mye midler er oppgjør av samvirkelag og fordeling av midler. Bruk av dette skal ligge innenfor mandatet til grendeutvalget. Max 5 % kan brukes til adm utgifter

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon

 

 

 

6

Valg/sammensetning av styre

 

Endring i vedtekter fra Ullensaker Kommune.

Krav til styrets sammensetning hvor det pr sammensetning slik det er definert mangler representanter fra flere organisasjoner i nærmiljøet Oppfordre elevrådet til å komme med forslag til representanter basert på nye formkrav i vedtekter og statutter til Grendeutvalget.

 

Valg

Leder – Gjenvalg Bent Arne Holter – enstemmig vedtatt

Nestelder - Forslag på Lars Chr Steen – enstemmig vedtatt

Sekretør - Gjenvalg på Camilla Jahren – enstemming vedtatt

 

Årsmøte er enig om at organisasjoner som ikke er representert i årsmøte i dag skal få mulighet til å oppnevne en representant til Grendutvalget for inneværende styreår. Det bør være representanter fra Elevrådet Nordkisa Skole, Elevrådet Allergot – kartlegges av Terje Ellefsen. For øvrig oppfordres alle andre lag og foreninger til å komme med en representant til styre i Grendeutvalget. Camilla informerer disse grupperingene (se under pkt 7)

 

Einar Inge informerer Ullensaker Skolekorps om at han er representant for de og fortsetter som kasserer. Representantene for Nordkisa Skole og Nordkisa Barnehage fortsetter på lik linje som tidligere. Narve Vestengen og Svein Grøndahl går ut av styret.

 

Valg av valgkomite – Terje Ellefsen, Camilla Jahren og Einar Inge

 

Revisor – Elin Borander – Willy Kvilten (Vararevisor)

 

 

 

 

7

Bestemme dato for første fordelingsmøte og søknadsfrist

-          En mottatt søknad - Søknad på musikkanlegg – Vetle Larsen – Nordkisa Skole

-          Dato for søknadsfrist – 15. mai

-          Dato for fordelingsmøte – 25. mai kl 1930 – Nordkisa Skole

-          Søknader kan sendes Camilla Jahren

-          Einar Inge oppdaterer dokumentet med fristen og sender ut med info om hvem som skal henge opp tidspunkt for fristen.

-          Følgende lag og foreninger bør oppfordres til å komme med en representant til Grendeutvalget. Camilla tar kontakt med disse;

-          Speidergruppa –v/Nina Hestad, Miniatyrskytterlaget – v/Erik Borander, Hovind Skytterlag v/Narve Vestengen, Nordkisa Vel v/May Jorun Fjeld., Hauerseter Vel v/representant for de.

-          Fullstendig oversikt over lag og foreninger bør på sikt presenteres på nettsidene Nordkisa.no

 

 

 

8

Innkomne forslag – ingen forslag

 

 

 

Signatur referent:

Camilla Jahren (sign)

Protokoll signaturer:

 

Lars Chr Steen
  

Lars Inge Bergslid