Årsberetning 2008

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2009 Årsberetning 2008 Regnskap 2008 Referat 2009

Årsberetning 2008 for Nordkisa grendeutvalg

Nordkisa grendeutvalg har i 2008 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

Bent Arne Holter

Leder

Hauerseter sportsklubb

Svein Grøndahl

Nestleder

Ullensaker skolekorps

Einar Inge Ellingsen

Kasserer

Frittstående

Camilla Jahren

Sekretær

Frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind skytterlag

Solveig Bakker

Styremedlem

Nordkisa Vel

Prosjektgruppen ifm kommuneplan/tettstedsplan har i 2008 bestått av:

Navn

Representerer

Lars Chr. Steen

Frivillig

Willy Kvilten

Frivillig

Ellen Sigvartsen

Frivillig

Jostein Skjefstad

Frivillig

Bent Arne Holter

Styret grendeutvalget

Nordkisa grendeutvalg (NGU) hadde forholdsvis stor aktivitet i 2006 og 2007, og hovedtemaet har vært tettstedsplan for Nordkisa, som er én av delplanene til kommunens rullering av kommuneplan for Ullensaker (2008-2020). I 2008 har det vært noe mindre aktivitet knyttet til tettstedsplan for Nordkisa. Dette skyldes bl.a fylkesmannens innsigelser mot tettstedsplanens forslag til ny bebyggelse på dyrket mark. Behandlingen av tettstedsplanen ble derfor utsatt, og det har ikke vært noe videre arbeid med planene som har involvert NGU. Vi håper dette arbeidet vil komme i gang, og at vi blir involvert i 2009.

I all hovedsak er det følgende hendelser som har vært av betydning for NGUs arbeid i 2008:

·     Fordeling av grendepotten

·     Deltakelse ved etablering av miljøkontakter i samarbeid med FAU ved Nordkisa skole

·     Informasjonsmøte med politikerne i samarbeid med FAU ved Nordkisa skole

·     Møte med den nye plansjefen i Ullensaker kommune
 

Fordeling av grendepotten

På NGUs fordelingsmøte i mai 2008 ble følgende fordeling av grendepotten gjort:

Søknader grendepotten 2008

 

Søker

Bevilget

Ullensaker Skolekorps

10 000,-

Hauerseter Sportsklubb

7 500,-

Knøttekoret i Furuseth kirke

4 000,-

Elevrådet Nordkisa Skole

10 000,-

FAU Nordkisa Skole

2 000,-

Sum totalt:

33 500,-

Tildelingen på kr 40.000,- ble ikke fordelt i sin helhet på fordelingsmøtet. NGU ønsket å prioritere iverksetting av miljøkontakter innenfor rammen av grendepotten, og det ble besluttet innkjøp av vester. Vestene hadde en kostnad på
kr 6.268,75. Den totale fordelingen, inklusiv kjøp av vester, ble derfor kr 39.768,75.
 

Deltakelse ved etablering av miljøkontakter

Nordkisa skole har i den senere tid erfart en økning i hærverk ved skolen. Dette er hærverk som utøves utenom skoletiden. Ledelsen ved skolen har diskutert situasjonen og utviklingen med FAU, og det har vært enighet om at noe bør gjøres. FAU og NGU har i samarbeid etablert en ordning med miljøkontakter ved Nordkisa skole. Ordningen ble iverksatt på sensommeren/høsten 2008, og går ut på at foreldrene ved skolen er med på en vaktordning som kalles miljøkontakter. Miljøkontaktene er uniformert med vester med påskriften ”Nordkisa – et sted for trivsel og samhold”, og oppgaven er å være synlig én eller flere ganger i løpet av ettermiddagen/kvelden i området rundt skolen. Miljøkontaktene skal være et naturlig bindeledd mellom barn og ungdom i bygda, og på den måten virke preventivt på uønsket oppførsel og hendelser. Ordningen har blitt meget godt mottatt, og hærverk ved skolen har vært tilnærmet fraværende etter at ordningen kom på plass.
 

Informasjonsmøte med politikerne

Mandag 17.november 2008 gjennomførte NGU, i samarbeid med FAU ved Nordkisa skole, et informasjonsmøte med de politiske partier i kommunen. Målsettingen med møtet var å sette fokus på den bygningstekniske tilstanden ved Nordkisa skole, samt å knytte viktigheten av formålstjenlig bygningsmasse opp mot kravene i læreplanen. For Nordkisa skole er det tilnærmet umulig å tilfredsstille kravene i læreplanen innenfor gjeldende bygningsmasse.

Møtet ble meget positivt mottatt av politikerne, og innholdet/fokusområdene var på et overordnet nivå ift bygningsmassens fleksibilitet og egnethet ift dagens undervisningsmetoder. Tidspunktet for gjennomføringen passet forholdsvis bra, da dette var litt i forkant av den politiske behandlingen av investeringsbudsjettet for Ullensaker kommune. At Nordkisa skole kommer på denne budsjettplanen er helt avgjørende mtp å etablere en formålstjenelig barneskole i Nordkisa.
 

Møte med den nye plansjefen i Ullensaker kommune

På seinhøsten i 2008 ble det tilsatt ny plansjef i Ullensaker kommune, Elisabeth Frøyland. På slutten av året tok NGU kontakt med den nye plansjefen, og ytret ønske om et møte. Det ble gjennomført et møte mellom plansjefen og NGU i begynnelsen av januar 2009. Møtet var meget positivt, og tema var at kommunen skulle oppdatere NGU om prosessen med tettstedsplan for Nordkisa, samt at NGU skulle informere om bygdas arbeid i denne prosessen. Kommunen kunne på dette tidspunktet ikke tidfeste det videre arbeidet med tettstedsplanen, men de så for seg at beslutninger/godkjenninger av planen ikke vil være på plass før i 2010.

I etterkant av møtet har det vært artikler i lokalavisene som har signalisert at planene likevel vil bli besluttet/godkjent i 2009.

Avslutningsvis bør det nevnes at arbeidet med kommuneplan/tettstedsplan har vært, og ser ut til å bli, en forholdsvis lang prosess. Vi vet at engasjementet i bygda er meget stort, og vi håper at den videre prosessen med tettstedsplanen snart kommer til ”oppløpssiden”, og at vi kan komme i havn med en god plan for en positiv utvikling av bygda.
 

For Nordkisa Grendeutvalg:
Bent Arne Holter (leder)
15.april 2009

Klikk her for årsgeretningen i utskriftsvennlig form