Årsberetning 2007

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Inkalling 2008 Årsberetning 2007 Regnskap 2007 Referat 2008

Årsberetning 2007 for Nordkisa grendeutvalg

Grendeutvalget har i 2007 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Bent Arne Holter

Leder

Hauerseter sportsklubb

Svein Grøndahl

Nestleder

Ullensaker skolekorps

Einar Inge Ellingsen

Kasserer

Frittstående/FAU

Janne Moen

Sekretær

Frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind skytterlag

Solveig Bakker

Styremedlem

Nordkisa Vel

Prosjektgruppen ifm kommuneplan/tettstedsplan har i 2007 bestått av:

Navn

Representerer

 

 

Lars Chr. Steen

Frivillig

Willy Kvilten

Frivillig

Ellen Sigvartsen

Frivillig

Jostein Skjefstad

Frivillig

Bent Arne Holter

Styret grendeutvalget

Grendeutvalget hadde forholdsvis stor aktivitet i 2006, og dette har fortsatt for 2007. Fokus har vært rullering av kommuneplan for Ullensaker (2008-2020).
De to store ”produktene” fra Grendeutvalgets side i år har vært allmannamøte på Nore onsdag 10.oktober, og skriftlig innspill til Ullensaker kommune levert 8.november. På allmannamøtet ble det lagt frem forskjellige løsninger på tettsteds-planen, og det ble diskutert og argumentert for og mot de forskjellige løsningene. Ullensaker kommune v/planavdelingen og ordføreren var tilstede på møtet, i tillegg til drøyt 100 av bygdas innbyggere. Møtet ble avsluttet med en kortfattet spørre-undersøkelse som berørte hovedområdene boligbygging, barneskole, dagligvare-butikk og omkjøringsveg. Resultatene fra spørreundersøkelsen var meget tydelige ift innbyggernes ønsker/meninger, og dette bare underbygget innspillene og kommen-tarene under allmannamøtet. I etterkant av møtet fikk vi et par artikler i Eidsvoll/ Ullensaker Blad, som igjen understreket engasjementet hos innbyggerne i Nordkisa.

På bakgrunn av innspillene under allmannamøtet, og resultatene fra spørreunder-søkelsen, skrev Grendeutvalget et fyldig brev til Ullensaker kommune. Dette brevet beskriver en løsning for Nordkisas utvikling ifm tettstedsplan, og er et innspill til Ullensaker kommune basert på hva flertallet av bygdas innbyggere er enige om. Mandag 26.november gjennomførte Grendeutvalget et møte med de politiske partiene som har representanter boende i Nordkisa. Grendeutvalgets innspill til kommunen ifm tettstedsplan for Nordkisa ble diskutert, og det var stort sett politisk enighet om at dette innspillet var en løsning man kunne stå sammen om. Representanten fra de politiske partiene ble oppfordret til å bringe dette budskapet videre inn til sine respektive partier.

På Grendeutvalgets fordelingsmøte for 2007 ble følgende fordeling av grendepotten gjort:

Søknader grendepotten 2007

 

Søker

Bevilget

 

 

Allergot Ungdomsskole (Tur til Polen for 9.klasse)

2 000,-

Ullensaker Skolekorps

4 000,-

Hauerseter Sportsklubb (Kisa-dagen)

3 000,-

Hovind Skytterlag

10 000,-

Hauerseter Sportsklubb (tur for G15)

3 000,-

Elevrådet Nordkisa Skole

8 000,-

FAU Nordkisa Skole (Hockey mål)

5 889,-

 

 

Sum totalt:

35 889,-

I forbindelse med at Nordkisa Samvirkelags avviklingsfond ble opphevet i 2007, fikk Nordkisa Grendeutvalg tildelt ½-parten av midlene i dette fondet, dvs kr 215.531,85. Den andre ½-parten ble likt fordelt mellom Nordkisa Vel og Hauerseter Sportsklubb. Fondets midler kommer fra avviklingen av Nordkisa S-lag og er i den sammenheng forutsatt begrenset til formål til beste for lokalsamfunnet i Nordkisa. Dette er da føringene ift Grendeutvalgets disponering av disse midlene. I skrivende stund er det ikke vedtatt noe formål for disse midlene, annet enn at de står på Grendeutvalgets bankkonto og gir avkastning.

Grendeutvalget har nettsiden www.nordkisa.no/grendeutvalget som en egen informasjonskanal. Denne hjemmesiden har blitt utviklet hele tiden, og den fremstår som en meget god dokumentasjon og informasjon rundt arbeidet som Grende-utvalget gjør. En stor takk til Einar Inge Ellingens som videreutvikler og oppdaterer denne siden.

Avslutningsvis bør det nevnes at arbeidet med kommuneplan/tettstedsplan har vært meget interessant, og til tider hektisk. I utgangspunket skulle kommuneplan i Ullensaker, inkludert alle delplaner, være vedtatt tidlig 2008. Tettstedsplanen for Nordkisa, sammen med andre delplaner i kommuneplanen 2008-2020, har blitt utsatt mtp vedtak. I skrivende stund er det fortsatt ingen ferdig tettstedsplan for Nordkisa, og det har vært lite, tilnærmet ingen, informasjon eller respons fra Ullensaker kommunes planavdeling. Prosjektgruppen jobber derfor i disse dager med å få mer informasjon rundt status på tettstedsplan for Nordkisa. 2006 var et engasjements rikt år for Nordkisa, 2007 likeså, og det skulle forundre meg stort om dette engasjementet ble borte i 2008.

For Nordkisa Grendeutvalg:
Bent Arne Holter (leder)
22.april 2008

Klikk her for utskriftsvenlig versjon