Årsberetning 2006

Forsiden
Kisaparken
Søknad om tilskudd
Tettstedsplan
Maharishi Nordkisa
Innkalling årsmøte
Tidligere årsmøter
Reglement
Vedtekter
Om grendeutvalget

Innkalling 2007 Årsberetning 2006 Regnskap 2006 Referat 2007

Årsberetning 2006 for Nordkisa grendeutvalg

Grendeutvalget har i 2006 bestått av:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

Bent Arne Holter

Leder

Hauerseter sportsklubb

Svein Grøndahl

Nestleder

Ullensaker skolekorps

Einar Inge Ellingsen

Kasserer

Frittstående/FAU

Janne Moen

Sekretær

Frittstående

Terje Ellefsen

Styremedlem

Nordkisa skole

Elisabeth Finitsi

Styremedlem

Nordkisa barnehage

Narve Vestengen

Styremedlem

Hovind skytterlag

Grendeutvalget har hatt forholdsvis stor aktivitet i 2006, og dette hovedsakelig pga rullering av kommuneplan for Ullensaker (2008-2020).
Grendeutvalget hadde etter sommeren et møte med Plansjefen i Ullensaker kommune. Det ble enighet om at det var ønskelig fra begge parter at grendeutvalget engasjerte seg mest mulig i arbeidet med en tettstedsplan for Nordkisa.

24.oktober ble det gjennomført møte i grendeutvalget, og det var fokus på gjennomføring av fordelingsmøte samt prosessen med rullering av kommuneplan.

På bakgrunn av dette møtet ble det enighet om å nedsette en arbeids-/prosjektgruppe i grendeutvalget, som skulle jobbe spesifikt med kommuneplan/tettstedsplan. Denne gruppen har bestått av følgende personer:

Navn

Representerer

 

 

Lars Chr. Steen

Frivillig

Willy Kvilten

Frivillig

Ellen Sigvartsen

Frivillig

Jostein Skjefstad

Frivillig

Guri Borander

Frivillig *

Bent Arne Holter

Styret grendeutvalget

Merknad: *) Guri Borander ble syk i perioden, og har derfor ikke deltatt etter jul.

Nordkisa Grendeutvalg fikk i november en henvendelse fra Harald Harung (via grunneier Roy Kristoffersen), som ønsket en presentasjon av sine planer om etablering av et Maharishi Vedic University Nordic i Nordkisa. Møtet/presentasjonen ble først annonsert som et informasjonsmøte for grendeutvalget og ordføreren. Det ble omtrent en uke i forveien gitt beskjed om at ordføreren ønsket at dette skulle være et allmøte for hele bygda. Grunnet forholdsvis kort varslingstid ble det noe begrenset informasjon om møtet, noe som resulterte i forholdsvis magert fremmøte på Nore onsdag 15.november. Prosjektgruppen hadde samlet inn forholdsvis mye informasjon om Maharishi-organisasjonens bakgrunn og byggeplaner, noe som ble benyttet som bakgrunn for kritiske spørsmålsstillinger ift prosjektets påvirkning på Nordkisa som tettsted.

Tirsdag 30.november gjennomførte grendeutvalget fordelingsmøte for grendepotten. Fordelingen ble som følger:

Søknader grendepotten 2006

 

 

Søker

Søkesum

Bevilget

 

 

 

Studio-F

ikke oppgitt

3 000,-

Hauerseter SK

8 000,-

5 000,-

Furuset Knøttekor, Barnekor og Ungdomskor

6 000,-

3 000,-

Granlundtunet Boligsameie

10 000,-

5 000,-

Ungdomsgruppa i Hovind skytterlag

12 985,-

5 000,-

Ullensaker skolekorps

15 000,-

5 000,-

Elevrådet Nordkisa skole

10 000,-

7 000,-

 

 

 

Sum totalt:

61 985,-

33 000,-

Det ble videre diskutert innholdet i Maharishi-organisasjonens presentasjon om utbyggingsplaner i Nordkisa, og det ble konkludert med at grendeutvalget skulle holde et allmannamøte for å informere bygda om planene. Det ble også enighet om at grendeutvalget skulle informere om sitt standpunkt i saken, nemlig at grendeutvalget er i mot en slik etablering.

Søndag 14.januar ble det avholdt allmannamøte på Nore ifm etableringsplanene til Maharishi-organisasjonen. I overkant av 200 personer var samlet i lokalet, og Maharishi Vedic University Nordic (MVUN) var også representert. Grendeutvalget, med prosjektgruppen i spissen, gjennomført en presentasjon om organisasjonens bakgrunn/historikk, policy og byggeplaner. Det ble i tillegg begrunnet hvorfor grendeutvalget var motstander av etablering av MVUN i Nordkisa. Prosjektgruppen hadde forberedt underskriftskampanje til dette allmannamøte, og ca 185 navn sto på listen i løpet av kvelden. Det var representanter fra kommunens planavdeling tilstede på dette møtet, samt at enkelte politikere hadde møtt opp. Representantene fra MVUN fikk også taletid på dette møtet.

Som et resultat av møtet 15.november (i regi av MVUN) og møtet 14.januar (i regi av grendeutvalget) ble det mye media dekning i denne saken. Det var flere reportasjer i Eidsvoll Ullensaker Blad, Romerikes Blad, og til og med Nationen. Som om ikke dette var nok, fikk vi også dekning på distriktsnyhetene på NRK. Samtidig som mediadekningen gikk sin gang, jobbet grendeutvalget videre med underskriftskampanjen. Totalt ble over 700 underskrifter overlevert ordføreren.

MVUN gjennomførte ytterligere et informasjonsmøte om sine planer. Dette ble gjennomført i februar på Klubbhuset. Innbyggerne i Nordkisa hadde stort sett tatt et valg i saken, noe som også viste seg i antall fremmøtte. Det var ca 80-90 personer på dette møtet, og media var også her til stede. Grendeutvalget hadde ingen innlegg på dette møtet, som kun var et informasjonsmøte i regi av MVUN.

Som en del av prosessen med tettstedsplan for Nordkisa jobbet prosjektgruppen videre med å se på mulige fremtidige løsninger for sentrum av Nordkisa. Prosjektgruppen arbeidet frem et innspill til tettstedsplan for Nordkisa, som ble overlevert til kommunen (og Øvre Romerike Prosjektering, som var innleide konsulenter til planarbeidet med tettstedsplanen) tirsdag 6. mars. Innspillet var vedtatt i grendeutvalgsmøte mandag 5.mars. Dette innspillet gir forslag til retningslinjer for en utvikling av Nordkisa i planperioden frem mot 2020. Innspillet fokuserer på boligbebyggelse, skole, idrettsfasiliteter, kommunikasjon (veier), næringsområder og friluftsområder. Innspillet tar ikke hensyn til noen planlagte utbyggingsprosjekter, men anbefaler en utvikling av Nordkisa basert på nevnte fokusområder til beste for Nordkisas innbyggere.

De videre planene for tettstedsplan for Nordkisa er et folkemøte på klubbhuset i Nordkisa Idrettspark torsdag 26.april kl 1900. Her vil grendeutvalget presentere sitt innspill, og kommunen vil presentere en arealanalyse av Nordkisa, samt en plan for videre utvikling. Innmeldte prosjekter fra grunneiere/initiativtakere vil også bli presentert.

Grendeutvalget har en nettside som skal profilere Nordkisa og Nordkisa sin skolekrets. Denne siden har blitt videreutviklet, og har vært en god informasjonskanal ifm grendeutvalgets arbeid i siste periode. Flere aktører har tatt i bruk hjemmesiden som informasjonskanal, og flere innbyggere i Nordkisa bruker nettsiden til å holde seg oppdatert. En stor takk til Einar Inge Ellingens som har oppdatert grendeutvalgets informasjon på denne siden.

Til slutt bør det nevnes at siste halvåret har vært meget aktivt og interessant. Det har vært viktige saker å jobbe med ifm planarbeidet til tettstedsplan for Nordkisa, inkludert planer om etablering av universitet i bygda. Grendeutvalget, og kanskje spesielt prosjektgruppen, har klart å skape et utrolig bra engasjement i bygda. Dette engasjement viser at innbyggerne i Nordkisa ønsker å være med og påvirke bygdas fremtid. Oppslutningen på allmannamøtene har vært historisk. Mange enkeltpersoner i bygda har vist stor interesse, og støttet grendeutvalget i arbeidet med å tilstrebe en god fremtid i ei bygd vi kan være stolte av.

For Nordkisa Grendeutvalg:
Bent Arne Holter (leder)
17.april 2007

Klikk her for utskriftsvennlig versjon av årsberettningen